vakspecialist zal de specifieke content blijven aan-leveren. De docentenrol verandert wel in een meer begeleidende rol, een e-Coach als het ware, die de werknemer begeleidt en ondersteund bij het doorlopen van hun leerprogramma.

.

Debug window showing javascript

E.H.B.e.

Eerste Hulp Bij e-Learning

E.

H.

B.

e.

Eerste

Hulp

Bij

e-Learning

"In de moderne samenleving moeten we voortdurend onze kennis bijhouden,  “Je levenlang leren” is een must geworden. Mensen willen zich permanent bijscholen, niet alleen omwille van ons werk, maar ook om persoonlijke, politieke of culturele redenen.  e-Learning is dè oplossing bij uitstek om dit te kunnen realiseren."

 

Eerste Hulp Bij e-Learning kan daarbij welkom zijn.

.

© Copyright 2016 - Altromondo
 

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de recht-hebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgeefster van deze uitgave, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens haar (hen) op te treden, niets uit deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

Aan deze website werkten mee:

 

Irma Kerpels

Math Notermans

Voice over filmpjes: Ferry van Vliet

M&F e-Learning Factory

info@altromondo.nl

|   +31 (0)10 - 421 12 75 of +31 (0)6 - 151 733 46

.

Eerste Hulp Bij e-Learning

Tegenwoordig wordt vanwege de werkdruk, kostenaspecten en geografisch verspreidde medewerkers het organiseren van klassikale cursussen, vooral voor grotere groepen, steeds moelijker, terwijl kennis hoogst noodzakelijk is voor het juist kunnen uitvoeren van een functie. De oplossing wordt gezocht in het toepassen van e-Learning. Steeds meer bedrijven en organisaties denken er aan cursussen beschikbaar te stellen als (interactieve) e-Learning modules.

 

Het grote voordeel is dat deze cursussen kostenbesparend door deelnemers via het Internet en de eigen computer of tablet gevolgd kunnen worden wanneer en waar het hen uitkomt. Thuis, op kantoor, 's avonds of overdag: u bepaalt wanneer en waar u de cursus volgt.

 

Vanuit een jaren lange praktische ervaring als e-learning ontwikkelaar is bekend hoe tijdrovend het kan zijn een e-training te ontwikkelen die efficiënt kennis overdraagt. Bovendien blijkt vaak, dat organisaties en bedrijven zich op hun core business concentreren en er te weinig tijd, mankracht en kennis aanwezig is om bestaande trainingsmaterialen om te zetten naar e-Learning of deze nieuw te ontwikkelen, distribueren en onderhouden.

Eerste Hulp Bij e-Learning kan u hierbij helpen en u tijd en geld besparen!

Lees op de volgende bladzijde verder over de verschillende aspecten bij het ontwikkelen van e-Learning.

Ook kan Altromondo u trainen en bijstaan in het ontwikkelen van e-Learning modules met Authoringtool Lectora.

Altromondo kan voor u de e-Learning partner of de extra handjes zijn die u op weg helpt, adviseert en begeleidt bij:

Welke Hulp Bij e-Learning kan Altromondo u geven?

Lectora & StoryLine II

Zijn auteurstools waarmee dynamische en inteactieve e-learning cursussen kunnen worden ontwikkeld.

Deze software biedt alle creatieve vrijheid om pagina's, navigatie en interactieve vormen in elk gewenst formaat te ontwikkelen. Het gebruik van bijna alle mediaobjecten is mogelijk alsmede het opzetten van toetsvragen binnen een e-Learning-module.

 

Is de module klaar dan kan de cursus in SCORM of AICC formaat gepubliceerd worden voor upload naar een LMS.

 

De ontwikkelde e-Learningmodules zijn na publicatie ook makkelijk te onderhouden.

TalentLMS

TalentLMS is een cloud-gebaseerd leerplatform (LMS) waarmee kleine en middelgrote organisaties hun medewerkers en klanten kunnen trainen. Met TalentLMS kan efficient en in korte tijd een opleidings-programma opgezet worden, is eenvoudig in gebruik door de eliminatie van

onnodige functionaliteit en legt de nadruk op het hergebruik van bestaand trainingsmateriaal.

AltroMondo raadt TalentLMS aan als mogelijk Leer Management Systeem oplossing voor het distriburen van uw trainingen en opleidingen.

http://mfefactory.talentlms.com/

NetDimensions Talent Suite

Omvat een reeks producten die voorheen bekend stonden onder de naam EKP:

 

NetDimensions Exams

NetDimensions eLearning

NetDimensions Learning

Behalve alle functies van NetD eLearning ook
planning van lokalen, docenten en resources. Goedkeuringsworkflow en kenniscentra voor
blended learning. ESF presentielijsten.

Meerlaagse en graduele competenties.

 • Toetsen en vragen
 • Flexibele en aanpasbare gebruikersomgeving
 • Zoeken in de catalogus
 • Gebruikersgroepen
 • Peilingen op de startpagina
 • Gebruikersomgeving voor smartphones
 • JavaScript SCORM API Adapter
 • Verregaande Confluence Wiki-integratie
 • Overzichtelijke Rapportwizard
 • Invoegtoepassingen voor externe platforms

.

Steeds meer organisaties willen trainingen en cursussen uitvoeren in een (blended) e-Learning formaat maar kennen vaak niet alle aspecten van e-Learning.

e-Learningproject in een notendop

Deze afbeelding is interactief. Klik op de blokken voor meer informatie.

Eerste Hulp Bij e-Learning

Als gesproken wordt over de inzet van e-Learning kan onderscheid gemaakt worden in de volgende activiteiten:

© Altromondo 2016

e-Learning wordt te vaak als iets technisch gezien omdat de 'e' staat voor elektronisch en suggereert hier een technologische oplossing. Daarbij wordt al snel voorbijgegaan aan het feit dat het om leren gaat. Een reden te meer om beter over Distance Learning of Online Learning te spreken, dit dekt beter de lading.

e-Learning kan ook gekenmerkt worden als leervorm en leeractiviteit waarbij interactief op afstand gebruik gemaakt wordt van een computer of een Smartphone, Tablet, e-reader e.d. Het apparaat is verbonden met een computernetwerk voor distributie, communicatie over en weer en facilitering van lesstof. De leeractiviteit kan bestaan uit een combinatie van vele didactische werkvormen zoals zelfstudie of docent geleid maar ook uit groepsopdrachten, toetsen, virtual seminars, simulaties of werkplekondersteuning.  De lesstof kan bestaan uit verschillende media zoals tekst, afbeeldingen, animaties, streaming video en audio.

Helaas is een eenduidige uitleg van e-Learning niet te geven, omdat de opvattingen over e-Learning nogal uiteen lopen.

In mijn beleving kan e-Learning tweeledig gekarakteriseerd worden enerzijds als technische ondersteuning bij leerprocessen en anderzijds als leervorm.  

Een betere definitie van e-Learning zou zijn:

Het afleveren van formele en informele leer- en trainingsactiviteiten, processen, communities en leerinterventies met gebruik van alle moderne elektronische media zoals, Internet, Intranet, Extranet, computers, tablets, mobiele (smart)telefoons e-Readers etc.  

Wat is e-Learning?

Analyse e-Learning

 

Doorgaans voordat e-Learning wordt vormgegeven zal eerst een Analyse moeten plaatsvinden. Daarin wordt bepaald wat het begin en eindpunt zal zijn. Kortom leerdoelen worden bepaald.

 

De analyse kan bestaan uit:

 

Omdat het meestal customized e-Learning materialen betreft zal ook gekeken worden naar branding en huisstijl.

Didactiek bij e-Learning

 

Didactiek gaat over hoe kennis wordt overgedragen aan anderen. In de didactiek staat de relatie tussen wat je bereiken wilt en de manier waarop je dat kunt doen centraal. Om het doel of de eindsituatie te bereiken wordt een leeromgeving gecreëerd.

Bij het gebruik van e-Learning is het toepassen van didactiek niet anders.

Hiervoor staan ons tegenwoordig moderne (digitale) middelen ter beschikking.

Het gaat er om het leerproces doelmatig vorm te geven.

De leerstof bij e-Learning

 

Vaak is vanuit bestaande trainingen allerlei trainingsmateriaal al voorhande.

Deze leerstof wordt nader geanalyseerd. In deze activiteit wordt bepaald welke leerinhoud kan worden gebruikt en welke leerstof moet worden ontwikkeld om de kennis/vaardigheden over te brengen en te toetsen.

Veelal zullen hiervoor gesprekken plaatsvinden met vakspecialisten die uiteindelijk de benodige leerstof zullen aanleveren.

*Leerinhoud kan bestaan uit tekst, images, schema's, video (youtube), geluid, interactieve animaties, simulaties, screencaptures, tussenvragen (kennis controle) toetsen en opdrachten.

Het geven van alleen informatie over een onderwerp is echter niet voldoende. Deelnemers hebben structuur, begeleiding en praktische opdrachten nodig om te leren. Alsook moeten er meetbare resultaten zijn in de vorm van toetsen.  

Het ontwikkelproces bestaat doorgaans uit:

Het ontwikkelen van e-Learning

 

Als duidelijk is welke kennis moet worden overgebracht en hoe, kan de logische opbouw in het programma plaatsvinden en kan een keuze worden gemaakt uit de geschikte leer- en werkvormen.

Techniek bij e-Learning

 

Het succesvol invoeren van e-learning wordt vaak als iets technisch gezien omdat het net als de woorden e-mail, e-business en e-commerce met een 'e' begint.

De 'e' staat voor elektronisch en suggereert een technologische oplossing, daarbij wordt al snel voorbijgegaan aan het feit dat het om leren gaat.

Maar e-Learning is nu eenmaal het inzetten van ICT en Internet technologie in het leerproces en het op afstand aanbieden van gestructureerde leerinhoud in digitale vorm.

Dus bij het invoeren van e-Learning  zullen er technische hulpmiddelen gebruikt worden zoals ontwikkeltools en Leer Management Systeem of de inzet van moderne media zoals tablets en smartphones. In het kader van informeel leren moeten ook de inzet van WhatsApp, Twitter, SMS e.d. overwogen worden.

Een andere technische overweging is of er gebruik gemaakt moet worden van standaards zoals SCORM en AICC ten behoeve van de communicatie tussen LMS en leerobjecten. Er zullen dus ook de nodige "technische" keuzes gemaakt moeten worden.

Uitvoering van e-Learning

 

Parallel aan de activiteit Techniek loopt het beantwoorden van de vraag "Hoe worden de ontwikkelde e-learning modules beschikbaar gesteld aan de deelnemers".  

Een LMS (Leer Management Systeem) wordt vaak ingezet als ondersteunend systeem van opleidingen.

Het vormt een platform dat de administratie van trainingen automatiseert en ondersteunt bij het beschikbaar stellen, selecteren, volgen en geven van cursussen in een organisatie.

Een LMS kan gebruikt worden binnen een Intranet van een bedrijf of is via het Internet benaderbaar.

 

Parallel aan de activiteit Techniek loopt het beantwoorden van de vraag "Hoe worden de ontwikkelde e-learning modules beschikbaar gesteld aan de deelnemers".  

Een LMS (Leer Management Systeem) wordt vaak ingezet als ondersteunend systeem van opleidingen.

Het vormt een platform dat de administratie van trainingen automatiseert en ondersteunt bij het beschikbaar stellen, selecteren, volgen en geven van cursussen in een organisatie.

Een LMS kan gebruikt worden binnen een Intranet van een bedrijf of is via het Internet benaderbaar.

Beheer van e-Learning

 

Als e-Learning is ingevoerd, de diverse hulpmiddelen in gebruik zijn genomen rest het beheer van de ontwikkeltools, het Leer Management Systeem en het onderhoud van de ontwikkelde e-Learning modules.

Voor en nadelen van e-Learning

 

Voordelen:

Nadelen:

.

Altromondo E.H.B.e biedt u een enthousiaste e-Learning professional met een technische achtergrond die de laatste 20 jaar werkzaam is geweest als trainer, trainingmanager en e-Learning-ontwikkelaar. Bij verschillende werkgevers is de deskundigheid opgebouwd in het opzetten, ontwikkelen en managen van  een verscheidenheid aan kwalitatief hoogstaande e-Learning programma's. Het verzorgen van het beheer van Leer Management- en Virtuele klas Systemen en de technische ondersteuning voor het gebruik ervan was daarvan onderdeel.

Ook het inspreken van ondersteunende teksten in e-Learningmodules en instructiefilmpjes zit in het pakket van diensten.

Achtergrond AltroMondo

Internationale ervaring is er door het werk als Trainingmanager op het Europees hoofdkantoor van de Amerikaanse 4GL en Database software leverancier Progress Software Inc.  Als verantwoordelijke voor de interne en externe trainingen in Europa zijn trainingen ontwikkeld, uitgevoerd en gefaciliteerd en e-Learningvormen ingezet om het niveau van technical support en presales medewerkers, verspreid over heel Europa, op peil te houden. De mix van Europese nationaliteiten en de cross culturele communicatie met regiodirecties en werknemers over heel Europa heeft altijd veel plezier gegeven.

Voor een assurantie software bedrijf een e-Learning-oplossing bedacht voor het ontwikkelen van verschillende formats leermodules voor zowel beginners als gevorderde gebruikers. De e-Learningmodules zijn geënt op een simulatie van de processen binnen een assurantieapplicatie. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan het vorm geven van een kwaliteitsnorm waaraan de effectieve en aantrekkelijke eleermodules op verschillende niveau ‘s moesten voldoen.

Voor de opleidingsafdeling van de ANWB zelfstandig een veranderingsproces ingezet en begeleid. Daarbij was de belangrijkste activiteit het omzetten van een traditionele training-afdeling naar een moderne e-Learning afdeling en het kwalitatief optimaliseren van de trainingsprogramma’s. Het resultaat: bestaande opleidingen zijn omgebouwd naar e-Learning modules die via een LMS worden gedistribueerd naar werknemers over heel Nederland. De rollen van de traditionele docenten zijn aangepast en de studiebegeleiding met de inzet van een Virtuele klasomgeving wordt uitgevoerd door een e-Coach.

Samenwerking

 

Door gecombineerde inspanningen, met een grafisch vormgever en ontwikkelaar is AltroMondo een innovatief en creatief team met een uitgebreide ervaring in ontwikkeling van e-Learning modules met Lectora, StoryLine II en JavaScript. Regelmatig wordt de grens opgezocht om een e-Learning aantrekkelijk, interactief en interessante te maken binnen het kader van de doelstellingen van de cliënt.  

.

Succesvol  afgeronde e-Learning projecten:

AKZO NOBEL (België)

 • Ontwikkelen van een serie e-Learning modules "Wat is Verf" voor Sikkens.

 

Housing & Education Alliance (USA)

 • Ontwikkeling van een 5-tal engelstalige HomeTRACK e-Learning modules t.b.v. de Amerikaanse huizenmarkt.
 • Implementatie en inrichting van TalentLMS.

 

CAE Aviation Training

 • bij het Ministerie van Defensie op airport Eindhoven het ontwikkelen van de e-Learning Typerating en Recurrent opleidingen ten behoeve van het vliegend personeel van de KDC10 en Hercules C130 en beheer van het Saba LMS.

 

FrieslandCampina

 • Een 5-tal e-Learningmodules in het Engels over veiligheid ontwikkeld voor het nieuwe Innovation Centre

      e-Learning module Sugar Reduction voor wereldwijd gebruik.

 

CCS

 • Opzetten van een afdeling e-Learning. Implementatie van Authoring en software simulatietools en LMS en ontwikkeling van verschillende formats e-Learningmodules op onderdelen van het assurantiepakket Level-7.

 

CBI Rotterdam (onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse zaken)

 • implementatie van Virtuele klas t.b.v. training naar 3e wereld landen en training van docenten,

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken,  

 • implementatie van Virtuele klas t.b.v. training ambassadepersoneel op een financieel pakket.

 

ANWB,

 • Verandering van de traditionele docent geleide trainingsafdeling naar trainingen met e-Learning.

      ontwikkeling van een verscheidenheid aan e-Learningmodules en implementatie van Authoring tools, LMS en Virtuele klas
      omgeving

 

HBO Farmacie, (eerste Nederlandse virtuele HBO opleiding)

 • inzet van Virtuele klas en Leer Management Systeem Training, begeleiding & support docenten

  

ABN-AMRO,

 • ontwikkeling van Engelstalige e-Learningmodules t.b.v. SDLC trainingen,  Deal and Loan Origination Essentials trainingen en Credit Facilities Training Selfstudy + inzet Live Meeting voor distance coaching

 

AEGON,

 • ontwikkeling van e-Learningmodules voor de WIA - AGWP wetgeving, Nieuwe pensioenwet 2008, WGA en Training VOS (Verkoop Ondersteunend Systeem) SIMULATIE-TRAINING Klik en Klaar Pensioen applicatie, implementatie & beheer van een LMS.

 

Open Universiteit;

 • implementatie van Virtuele klas t.b.v. training scheikunde + training & begeleiding van docenten

 

Actuarieel Instituut en European Actuarial Academy,

 • implementatie van Virtuele klas t.b.v. Nederlandse en internationale opleiding tot actuaris + training & begeleiding van docenten

 

UniGarant Verzekeringen,

 • ontwikkeling van e-Learningmodules voor  verschillende verzekeringen en implementatie van een LMS

 

Financiele Dienstverlening

 • ontwikkeling van verschillende e-Learningmodules over Hypotheken, Banksparen, Lijfrente, Productvergelijkingen e.d.

 

Diversen

 • ontwikkeling van new employees introductiemodules voor bedrijven
 • ontwikkeling e-Learningmodules: Verzekeringsterminologie, Overview verzekeringsmarkt en Wettelijke Aansprakelijkheid

 

Passus Reintegratie en Advies

 • Een online e-CV's voor werkzoekenden.

zie ook de voorbeelden op de volgende pagina

Voorbeelden

Wat is Verf
(ingesproken)

Animatie voorbeeld

Pensioenwet e-Leermodule

(niet ingesproken)

e-Practicemodule assurantiepakket. (ingesproken)

Voorbeeld Voice-over

.

Klik de pijltjes om door de voorbeelden te lopen

Voorbeelden van e-Learning modules

FrieslandCampina & Pesten

AKZONOBEL - CAE

  HomeTRACK - HD

0

.

Visie op het nieuwe (web) leren

Het is dus zaak trainingsprogramma’s aan te bieden die voldoen aan de moderne eisen. Hedendaagse technologie maakt nieuwe manieren van leren mogelijk. Ingegeven door het moderne onderwijs willen tegenwoordig werknemers, bij het uitvoeren van de werkzaamheden, nieuwe kennis, vaardigheden en competenties leren via Online leerprogramma's.

Werknemers willen ook op een leuke, interactieve en liefst afwisselende en uitdagende manier van kennis worden voorzien of vaardigheden aangereikt krijgen. Het liefst op afstand en op een tijdstip waarop het hen of de werkgever uitkomt.

Het is de overtuiging dat het inrichten van effectieve educatie- en trainingsprogramma’s alsmede het aanreiken en integratie van de juiste leermiddelen, zoals tegenwoordig e-Learning op het juiste moment en plaats in een leertraject bijdraagt tot een rendementsverhoging van het leren.

Werknemers halen hun informatie in de 21e eeuw voor een groot deel van het internet. Als opleiders kunnen wij daar niet meer omheen! Terwijl werkgevers momenteel vaak kijken naar kosten- en tijdsbesparing als het om opleiding en training gaat.

Daarom komt het inrichten van opleidingen en trainingen momenteel veelal neer op het nieuw ontwikkelen van e-learningmodules en het faciliteren ervan. Of het vertalen van bestaande leerstof (content) naar interactieve, afwisselende didactisch verantwoorde leermodules. Waarbij de distributie ervan via een Leer Management Systeem of andere moderne media plaatsvindt. Wel of niet ondersteund door een e-Coach.

 

Het feit blijft dat training een strategische investering  in mensen is met als doel waarneembare gedragsverandering in de dagelijkse beroepsuitoefening van werknemers en daarmee het succes en de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen en te behalen.

 

Ik ben een voorstander van "Learning by practice"  een interactieve manier om kennis en vaardigheid effectief online aan te bieden en waar oefeningen en toetsen de aangereikte kennis ondersteunen.

Met deze visie wil Altromondo bedrijven en organisaties graag helpen bij het opzetten, implementeren of verbeteren van e-Learning.

e-Coach

 

Niet alles kan op afstand worden geleerd en is de rol van een docent niet uitgespeeld. De docent of

.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen ?

   

Neemt u dan gerust contact op.

Gein 11

3068 GJ Rotterdam

info@altromondo.nl

+31 (0)10 - 421 12 75

+31 (0)6 - 151 733 46

NL24ABNA0411637185

Algemene Voorwaarden

 |        KvK nr: 58363777        |        BTW nr: NL040362188B01      |  

© 2016